Procesy geologiczne – jest to zespół procesów fizycznych i chemicznych prowadzących do zmian na powierzchni ziemi i we wnętrzu skorupy ziemskiej.

Procesy te można podzielić na :

  • Egzogeniczne: zachodzące pod wpływem energii słonecznej oraz sił grawitacji,
  • Endogeniczne: zachodzące pod wpływem energii nagromadzonej we wnętrzu ziemi

 

Magmatyzm to ogół procesów prowadzących do powstania skał magmowych, dzieli się on na:

  • wulkanizm – w wyniku, którego powstają skały magmowe wylewne,
  • plutonizm (we wnętrzu) – w wyniku, którego powstają skały magmowe głębinowe.

 

Diastrofizm to zespół procesów prowadzących do ruchów i deformacji skorupy ziemskiej ( ruchy góro- i lądotwórcze, trzęsienia ziemi). Ruchy górotwórcze  to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej trwające miliony lat i prowadzące do powstania gór:

  • fałdowych – utworzonych w wyniku sfałdowania warstw skalnych,
  • zrębnych – utworzonych w wyniku rozcięcia terenu licznymi uskokami biegnącymi w różnych kierunkach.

 

Metamorfizm to zespół procesów powodujących przeobrażenie skał poddanych oddziaływaniu wysokich temperatur i ciśnienia ( skały przeobrażone – metamorficzne). Metamorfizm dzielimy na:

  • Termiczny-kontaktowy: w sąsiedztwie gorącej magmy lub lawy zachodzi przekształcenie struktury składu mineralnego skał,
  • Regionalny: na skutek ruchów tektonicznych fragmenty skorupy ziemskiej zostają wciągnięte na dużą głębokość, gdzie panuje wysoka temperatura i ciśnienie, tak powstają gnejsy,
  • Dynamiczny: zachodzi w skałach pod wpływem działających w skorupie ziemskiej ciśnień kontaktowych.

 

 

Geologia

Dodaj komentarz